Statuten Lenniks Middenstandsverbond

Vereniging zonder winstoogmerk.

De onderhandse oprichtingsakte werd getekend op 24 april 1998.

Bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 november 1998 onder het nummer 020597.

Nummer van de vereniging 2059798.

Ondernemingsnummer 464.579.817

Maatschappelijke zetel te Hemelveldweg 25 te 1750 Lennik

 

Historiek

Deze vereniging zonder winstoogmerk werd opgericht ingevolge een onderhandse akte getekend te Lennik op 24 april 1998 wat bekend gemaakt werd in het Belgisch Staatsblad van zesentwintig november negentienhonderd achtennegentig onder het nummer 020597.

De statuten van deze vereniging werden een eerste keer gewijzigd ingevolge een onderhandse akte getekend te Lennik op 30 juni 1998 wat onder dezelfde referentie zoals voorvermeld werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De zetel werd verplaatst ingevolge een besluit van de algemene vergadering van tien december tweeduizend en twee.

De zetel werd verplaatst naar de Hemelveldweg 25 te 1750 Lennik ingevolge een besluit van de algemene vergadering van twee maart tweeduizend en acht, bekrachtigd door de algemene vergadering van éénendertig maart tweeduizend en negen, neergelegd ter bekendmaking.

 

Statuten

Hoofdstuk I. Naam - zetel - doel - duur

 

Artikel 1.

De naam van de vereniging is : Lenniks Middenstandsverbond. De afkorting van de benaming is LMV.

Deze benaming moet vermeld worden op alle stukken uitgaande van de vereniging. De naam van de vereniging kan slechts gewijzigd worden mits naleven van de formaliteiten voor statutenwijziging.

Artikel 2.

De vereniging is gevestigd in de gemeente Lennik, Hemelveldweg 25.

De zetel kan verplaatst worden bij beslissing van de raad van beheer naar iedere andere plaats van deze gemeente. Iedere wijziging van de zetel moet binnen de maand gepubliceerd worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3.

De vereniging heeft tot doel :

1.    het aanmoedigen van de activiteiten van de middenstand in Lennik,

2.    het aanwakkeren van de bekendheid van Lennik als centrum voor de middenstand,

3.    het leveren van een bijdrage tot de goede verstandhouding tussen de middenstanders van Lennik,

4.    het bemiddelen tot het bekomen van een gunstig klimaat ter bevordering van de middenstand.

5.    de belangen van haar leden verdedigen.

Om dat doel te bereiken kan de vereniging, onder meer informatieavonden, uitstappen, bedrijfsbezoeken, en studiedagen organiseren, en deelnemen aan activiteiten van derden die een bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelstellingen.

Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.

Onder de middenstanders worden verstaan : de handelaars, de vrije beroepen en de kleine en middelgrote ondernemingen die in Lennik gevestigd zijn of er hun hoofdactiviteit uitoefenen.

Artikel 4.

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden.

 

Hoofdstuk II. Leden

Artikel 5.

§ 1. Werkende leden

De vereniging telt ten minste vijf leden.

Vier/vijfde van de leden moeten de Belgische nationaliteit bezitten. Benevens de leden-stichters, in de oprichtingsakte vermeld, kunnen nieuwe leden alleen bij besluit van de raad van beheer worden aangenomen. Alleen voornoemde leden zijn werkende leden.

Werkende leden kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

Aan de werkende leden wordt jaarlijks een lidkaart overhandigd na betaling van de bijdrage.

§ 2. Uittreding

De leden kunnen ten allen tijde uit de vereniging treden mits de raad van beheer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. De uittreding wordt effectief drie maanden na datum van deze brief.

Wordt als ontslagnemend geacht ieder werkend lid dat de verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen de maand na een herinnering die hem bij aangetekende brief wordt toegestuurd.

Ieder lid verliest de hoedanigheid van lid door overlijden of door de ontbinding van de rechtspersoon.

§ 3. Uitsluiting

Uitsluiting van een lid kan alleen door de gewone of de buitengewone algemene vergadering worden uitgesproken.

De raad van beheer mag, tot de beslissing van die algemene vergadering de leden schorsen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten of op de wetten in verband met de eer of de wellevendheid.

De dagorde van die algemene vergadering moet de voorgenomen uitsluiting uitdrukkelijk vermelden. Het lid in kwestie dient eveneens opgeroepen te worden tot de algemene vergadering en dient vooraf ingelicht te worden over de geplande uitsluiting. Deze algemene vergadering kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Het ontslagnemend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een ontslagnemend, uittreden, overleden of ontbonden lid, kunnen geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging. Zij kunnen evenmin de ontbinding van de vereniging eisen.

Artikel 6.

Alle werkende leden betalen dezelfde bijdrage, waarvan het bedrag jaarlijks door de raad van beheer wordt vastgesteld.

Het maximum lidgeld is tienduizend frank.

Artikel 7.

Zijn werkend lid iedere persoon of vereniging die het jaarlijks lidgeld betaalt.

Ieder lid heeft het recht :

a. kennis te nemen van de besluiten die hem aanbelangen en die genomen worden door de algemene vergadering,

b. het recht de ontbinding van de vereniging te vorderen voor zover deze door de wet of de statuten schendt,

c. ontslag te nemen.

Benevens werkende leden kan de vereniging ook steunende leden en ereleden aannemen.

Steunend lid is degene die, na aanvaarding als dusdanig door de raad van beheer, een jaarlijkse financiële steun aan de vereniging verleent, waarvan het minimum vastgesteld wordt door de raad van beheer.

Erelid is degene, aan wie door de raad van beheer deze titel wordt toegekend wegens uitzonderlijke verdienste bij het nastreven van het doel van de vereniging. Het erelidmaatschap is levenslang en houdt geen jaarlijkse financiële bijdrageplicht in.

 

Hoofdstuk III. Algemene vergadering

Artikel 8.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle werkende leden.

Zij alleen kan besluiten tot wijziging van de statuten, tot benoeming en afzetting van de beheerders, tot goedkeuring van de jaarlijkse rekeningen en tot ontbinding van de vereniging, het uitsluiten van een lid en het verlenen van kwijting aan de beheerders en/of de commissaris.

Zij heeft ook de machten, die haar door de wet zijn toegekend, voor zover in deze statuten niet anders is bepaald.

Het staat de raad van beheer vrij ook alle steunende en/of ereleden uit te nodigen tot het bijwonen van de algemene vergadering. Steunende en ereleden kunnen raadgevend aan de besprekingen deelnemen maar hebben geen stemrecht.

Artikel 9.

Eenmaal per jaar roept de raad van beheer de werkende leden samen in algemene vergadering om de jaarrekening en de begroting voor volgend jaar goed te keuren.

De algemene vergadering kan een accountant, een bedrijfsrevisor of een commissaris aanduiden om de boekhouding van deze vereniging na te kijken.

Artikel 10.

Daarenboven kan de raad van beheer een algemene vergadering bijeenroepen telkens hij het nuttig acht en alleszins wanneer hij daartoe het verzoek ontvangt uitgaande van ten minste een vijfde der leden. Dergelijk verzoek dient uitdrukkelijk de naar voor te brengen agendapunten te vermelden. De vergadering komt bijeen binnen de dertig kalenderdagen vanaf ontvangst van zulk geldig verzoek door de raad van beheer.

Artikel 11.

De oproeping tot de algemene vergadering gebeurt bij gewone brief die, naast dag, uur en plaats van de vergadering, ook de agendapunten vermeldt.

De algemene vergadering kan slechts beslissen over de punten die voorkomen op de agenda.

Indien een agendapunt betrekking heeft op een wijziging van de statuten moet dit agendapunt volledig in de dagorde worden opgenomen.

De oproeping gebeurt minstens veertien dagen voor de vergadering.

Artikel 12.

De algemene vergadering komt bijeen onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van beheer.

Ingeval van afwezigheid van de voorzitter van de raad van beheer wordt de algemene vergadering voorgezeten door een beheerder aangeduid volgens het artikel 18 van deze statuten.

Artikel 13.

Naast de eigen stem kan elk lid nog hoogstens een bijkomende stem uitbrengen bij schriftelijke volmacht van een weerhouden lid. Volmacht kan enkel aan een ander lid gegeven worden. Elk lid kan slechts drager zijn van een volmacht.

Artikel 14.

Behoudens de gevallen waarin de wet een aanwezigheidsquorum voorziet, is een algemene vergadering rechtsgeldig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Echter moeten ten minste vijf werkende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 15.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen ter zake.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de beheerder die hem vervangt doorslaggevend.

Voor beslissingen die genomen kunnen worden met een gewone meerderheid zal geen rekening worden gehouden met eventuele stemonthoudingen. Daarentegen, wanneer voor het nemen van een beslissing een bijzondere meerderheid vereist is, zal een onthouding gelijk gesteld worden met een negatieve stem.

Artikel 16.

De besluiten worden genotuleerd in een register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering en ten minste een andere beheerder.

Deze beslissingen zullen per brief ter kennis gebracht kunnen worden aan de belanghebbende derden.

Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand bekend gemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dit geldt eveneens voor de benoeming, het ontslag of de herroeping van de beheerders.

 

Hoofdstuk IV. Beheer

Artikel 17.

De vereniging wordt beheerd door een raad van beheer, die is samengesteld uit ten minste vijf leden.

Het mandaat van beheerder is vier jaar en loopt tot en met de algemene vergadering zetelend over de jaarrekeningen en de begroting na het verstrijken van het vierde jaar.

De uittredende beheerders zijn herkiesbaar en ten allen tijde afzetbaar.

De raad van beheer voorziet desnoods in de vervanging van een vrijkomend mandaat ter voortzetting hiervan en tot het verstrijken van de vier jaar van het oorspronkelijk mandaat.

Wordt niet tijdig in de vervanging voorzien van een beheerder, wiens mandaat verstreken is, dan is deze verplicht zijn functie waar te nemen, tot op het ogenblik dat in zijn vervanging is voorzien.

Een beheerder kan ten allen tijde ontslag nemen. Hij dient er evenwel voor te zorgen dat door zijn ontslag de vereniging niet in moeilijkheden wordt gebracht. Doet hij dit wel, dan wordt hij geacht beheerder te blijven tot in zijn vervanging is voorzien.

Het mandaat van beheerder is onbezoldigd.

Artikel 18.

De raad van beheer kiest uit zijn leden een voorzitter, een of meer ondervoorzitters, een secretaris en een schatbewaarder.

De vergadering van de raad van beheer wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door een ondervoorzitter.

De ondervoorzitters kiezen onder elkaar met een meerderheid van twee derden diegene die in geval van afwezigheid van de voorzitter, de raad van beheer zal voorzitten. Bij gebrek aan deze meerderheid wordt de raad voorgezeten door de ondervoorzitter die het oudst is in jaren.

In geval van afwezigheid van de voorzitter en er geen ondervoorzitter is, wordt de vergadering voorgezeten door een beheerder daartoe aangeduid door de aanwezige beheerders.

De raad van beheer treedt op als college.

Artikel 19.

De raad van beheer komt samen op uitnodiging van de voorzitter of van twee beheerders.

De raad kan slechts rechtsgeldig beslissen als een meerderheid der beheerders aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de beheerder die hem vervangt, doorslaggevend.

Naast de eigen stem kan elke beheerder nog hoogstens een bijkomende stem uitbrengen bij schriftelijke volmacht van een weerhouden beheerder. Volmacht kan enkel aan een andere beheerder gegeven worden. Elke beheerder kan slechts drager zijn van een volmacht.

In de maatschappelijke zetel wordt een register bijgehouden van alle besluiten van de raad van beheer. Alle werkende leden kunnen kennis krijgen van deze besluiten.

Artikel 20.

De raad van beheer is bevoegd alle daden te verrichten die op grond van de wet of van deze statuten niet voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Het beheer kan aldus alle handelingen van beheer en beschikking verrichten, van welke aard ook, die voor het verwezenlijken van het doel van de vereniging noodzakelijk of dienstig zijn.

De raad van beheer kan schenkingen, legaten, etc aanvaarden.

Het beheer vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte en treedt in rechte op, als eiser of als verweerder, door toedoen van de voorzitter en een beheerder.

Voor handelingen waarvan de waarde honderdduizend frank overschrijdt, is de vereniging ten aanzien van derden slechts verbonden na een voorafgaande goedkeuring van de handeling door de raad van beheer.

 

Artikel 21.

De raad van beheer kan het dagelijks beheer van de vereniging opdrachten aan één of meer gedelegeerde beheerders.

De gedelegeerde beheerders beschikken over de handtekening voor het beheer.

Hun handtekening geldt als kwijting en décharge voor alle verrichtingen met de post, bank, spaarkas, spoorweg en andere vervoerondernemingen.

Artikel 22.

De schatbewaarder zal onder toezicht van de raad van beheer een stipte boekhouding bijhouden van alle ontvangsten en uitgaven en de jaarlijkse rekening en begroting opmaken, die jaarlijks ter goedkeuring aan de algemene vergadering moet worden voorgelegd.

 

Hoofdstuk V. Algemene bepalingen

Artikel 23.

Het verenigingsjaar gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van elk burgerlijk jaar.

Het eerste boekjaar loop van heden tot eenendertig december van dit jaar.

De raad van beheer geeft jaarlijks in de lente, voor een juli, aan de algemene vergadering rekening en verantwoording over zijn beleid in het afgelopen jaar.

Artikel 24.

De ontbinding der vereniging en de bestemming der goederen worden geregeld volgens de bepalingen van de artikelen 18 en 22 van de wet van 27 juni 1921.

 

Artikel 25.

In geval van vervroegde ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering die hiertoe besloten heeft, bepalen welke bestemming aan de het netto vermogen van de vereniging moet worden gegeven.

Artikel 26.

Alle aangelegenheden die in deze statuten niet anders geregeld zijn, worden overeenkomstig de wet geregeld.

Voor gecoördineerde statuten .

 

Henri Van Eeckhoudt

Voorzitter

 

Filip Rooselaers

Secretaris